FPT TELECOM RA MẮT SOC - GÓI DỊCH VỤ INTERNET TỐC ĐỘ 1Gbps